กิจกรรม : พิธีปิดหลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 2
วันที่ : 31-05-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการไซเบอร์ชั้นต้น รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ศซบ.ทบ. โดยมี รอง ผอ.ศซบ.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธี