กิจกรรม : พิธีเปิดหลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 2
วันที่ : 28-05-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีเปิดหลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 2 โดยมี รอง ผอ.ศซบ.ทบ.(2) เป็นประธานในพิธี