กิจกรรม : พิธีปิดหลักสูตรการบริหารจัดการข่าวสารทางไซเบอร์
วันที่ : 25-01-2562
สถานที่ : ศซบ.ทบ.
รายละเอียด : พิธีปิดหลักสูตรการบริหารจัดการข่าวสารทางไซเบอร์ โดยมี ผอ.ศซบ.ทบ. เป็นประธาน