กิจกรรม : แสดงความยินดีนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ไดรับโปรดเกล้าฯ
วันที่ : 02-10-2560
สถานที่ : ห้อง ๒๒๑
รายละเอียด :