กิจกรรม : ศซบ.ทบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
วันที่ : 09-09-2560
สถานที่ : พระบรมมหาราชวัง
รายละเอียด : ศซบ.ทบ. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถือเป็นเกียรประวัติแก่ ศซบ.ทบ.