กิจกรรม : การอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ฯ ปี 2560
วันที่ : 05-07-2560
สถานที่ : หน่วยงานภายในกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1-4
รายละเอียด : การอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ฯ ปี 2560 หน่วยงานภายในกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1-4