กิจกรรม : การแข่งขันปฎิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest 2017
วันที่ : 05-07-2560
สถานที่ : ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ
รายละเอียด : ผอ.ศซบ.ทบ. และผู้แทนหน่วยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันปฎิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest 2017 สร้างความร่วมมือในการปฎิบัติการสงครามไซเบอร์รหว่างหน่วยงานอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการปฎิบัติการสงครามไซเบอร์ของกำลังพล