ทำเนียบผู้บังคับบัญชาของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร)

พลตรี นพคุณ ขันธะทิม
ผู้บัญชาการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ทบ.
๑ ต.ค. ๓๙ - ๓๑ มี.ค. ๔๑
พลตรี สุทธิศักดิ์ ไทยวัฒน์
ผู้บัญชาการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ทบ.
๑ เม.ย. ๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๔๔
พลตรี วิชิต สาทรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ทบ.
๑ ต.ค. ๔๔ - ๓๑ มี.ค. ๔๘
พลตรี ไพศาล วิมูลชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๑ เม.ย. ๔๘ - ๓๑ มี.ค. ๔๙
พลตรี พีระสิทธิ์ บัววิรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๑ เม.ย. ๔๙ - ๓๑ มี.ค. ๕๑
พลตรี ภาสน์อิทธิ์ เวทย์วัฒนะ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๑ เม.ย. ๕๑ - ๓๐ ก.ย.๕๑
พลตรี เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๑ ต.ค. ๕๑ - ๓๐ ก.ย.๕๔
พลตรี สุชาติ ผ่องพุฒิ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๖
พลตรี ตฤณ กาญจนานันท์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗
พลตรี ฤทธี อินทราวุธ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๙
พลตรี ฤทธี อินทราวุธ
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐
พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
๑ ต.ค. ๖๐ - ปัจจุบัน
  ผู้บังคับบัญชา ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก