พลตรี มานพ สัมมาขันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

พันเอก ณัฐ รัตนบุญกร

รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (๑)

พันเอก บพิธ ไทยสมัคร

รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (๒)