ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกกองทัพบก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร และการปฏิบัติงานของกองทัพให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนากำลังพลให้ “ ทันโลก ทันงาน ทันข้อมูลข่าวสาร และทันคน”

ดังนั้น พลเอก วิมล วงศ์วานิช ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น จึงได้จัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ขึ้นเมื่อ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และต่อมา พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ ผู้บัญชาการทหารบก ท่านต่อมาได้อนุมัติจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ขึ้นตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ)ที่ ๑๕๕/๓๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๓๙โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการคอมพิวเตอร์ทั้งปวงของกองทัพบก รับผิดชอบควบคุมและจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานยามปกติ และการควบคุมอำนวยการยุทธ์ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม โดยมีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เป็นฝ่ายกิจการพิเศษ และเป็นหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบกท่านต่อมาได้มีคำสั่ง กองทัพบก ที่ ๙๐/๒๕๔๐ ลง ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน บรรจุนายทหาร จำนวน ๑๔ นายเข้ารับราชการในศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติงานของ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมี พลตรี นพคุณ ขันธทิม ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ท่านแรก

และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๒๘ ก. ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อประกาศใช้บังคับตามกฎหมาย โดยกองทัพบกได้อนุมัติให้ใช้ อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๒๙๐๐ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๔๔ จึงได้ถือกำหนดให้เป็นวันสถาปนาขึ้น   

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก ได้เปลี่ยนนามหน่วย และปรับการบังคับบัญชา ตามคำสั่ง กองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๒๐/๔๘ จากเดิม ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก เป็น ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร และปรับสายการบังคับบัญชาจาก หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมการทหารสื่อสาร

ต่อมา กองทัพบก ได้อนุมัติหลักการให้ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ทดลองปฏิบัติงาน เป็ฯศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศซบ.ทบ.) ตั้งแต่ ต.ค.๕๙ ถึง ก.ย.๕๘ ระยะเวลา ๑ ปี เพื่อรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดย ศทท. ยังคงปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ จนถึง ๓๐ ก.ย.๕๙ เพื่อเตรียมการรองรับกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมของกองทัพบก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นตัวบนโลกไซเบอร์ หรือบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันนับวันจะทวีความเข้มข้น และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งหลายประเทศได้กำหนดความสำคัญให้พื้นที่บนโลกไซเบอร์หรือ Cyber Domain เป็น 1 ใน 5 ของโดเมนในการปฏิบัติการทางทหาร ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารและศูนย์ไซเบอร์ของกองทัพบก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ โดยมีงานสำคัญหลักเร่งด่วน 3 ประการ คือ

โดย ทำหน้าที่เป็นเสมือน ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ เพื่อ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรุก เพื่อให้สามารถปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อโต้ตอบและโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ในกรณีจำเป็น
ทำหน้าที่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยตามมาตรการการรักษาความมั่งคงปลอดภัย รวมถึงการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยคุกคาม การติดตาม สืบค้น และตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ รวมถึงการดำเนินการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารบนไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน และความมั่งคงของชาติ การรวบรวม วิเคราะห์ ทิศทาง แนวโน้ม โครงข่ายความสัมพันธ์ของข้อมูล ประเภทสื่อ และกลุ่มเป้าหมาย การติดตาม สืบค้น แหล่งที่มาและเป้าหมาย และการกำหนดมาตรการป้องปราม ตอบโต้ สกัดกั้น รวมถึงการประสานการดำเนินการตามกฎหมาย

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) ได้แปรสถาพหน่วยเป็น ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศซบ.ทบ.) มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ จนถึงปัจจุบัน โดยมี พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ท่านแรก