ศซบ.ทบ. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านไซเบอร์ให้กับกำลังพล ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๘ หลักสูตร

๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นต้น รุ่นที่ ๑/๖๓ อบรมตั้งแต่ ๔-๘ พ.ย.๖๒

๒. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นสูง รุ่นที่ ๑/๖๓ อบรมตั้งแต่ ๖-๑๐ ม.ค.๖๓

๓. หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ ๑/๖๓ อบรมตั้งแต่ ๑๐-๑๔ ก.พ.๖๓
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๔. หลักสูตรการปฎิบัติการไซเบอร์ชั้นต้น อบรมตั้งแต่ ๑๖-๒๐ ธ.ค.๖๒

๕. หลักสูตรการปฎิบัติการไซเบอร์ชั้นสูง อบรมตั้งแต่ ๓-๗ ก.พ.๖๓
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๖. หลักสูตรการผลิตสื่อด้านไซเบอร์ อบรมตั้งแต่ ๑๘-๒๒ พ.ย.๖๒

๗. หลักสูตรหลักการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อบรมตั้งแต่ ๒๓-๒๗ ธ.ค.๖๒

๘. หลักสูตรการบริหารจัดการข่าวสารทางไซเบอร์ อบรมตั้งแต่ ๒๐-๒๔ ม.ค.๖๓
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ๒

ประกาศศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม